22 februari 2021

Gernandt & Danielsson biträder vid Fastighets Aktiebolaget Trianons (publ) emission av företagsobligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Fastighets Aktiebolaget Trianons (publ) emission av icke säkerställda företagsobligationer till ett värde om 250 000 000 kronor inom ett rambelopp om 500 000 000 kronor. Obligationslånet har en löptid om två och ett halvt år och emissionslikviden ska användas för allmänna bolagsändamål inklusive fastighetsfinansiering och återbetalning av befintlig skuld. Trianon avser ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som äger, förvaltar, utvecklar och bygger bostäder och kommersiella fastigheter i Malmö och som sedan ett flertal år systematiskt arbetar med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap med kortnamnet TRIAN.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget och dess finansiella rådgivare Nordea med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Mikael Bolling och Associates Camilla Hedner och Mathilda Wallén.

Skriv ut