22 maj 2013

Gernandt & Danielsson biträder vid Index Internationals obligationsemission

Gernandt & Danielsson biträder vid Index Internationals emission av obligationer till ett värde av 350 miljoner kronor inom en ram om 500 miljoner kronor. 

Bolaget Index International AB (publ), vars primära verksamhet är fastighetsinvesteringar och fastighetsutveckling, har emitterat svenska obligationer till ett värde av 350 miljoner kronor med möjlighet att emittera ytterligare obligationer till ett värde av 150 miljoner kronor. Obligationsemissionslikviden kommer primärt att användas till att förtidsinlösa Index Internationals tidigare emitterade obligationer. Det amerikanska bolaget Index Enterprise LLC har ingått ett borgensåtagande till säkerhet för Index Internationals skyldigheter under emissionen. Emissionen var en private placement riktad till svenska och utländska institutionella investerare och obligationerna kommer sedermera att noteras vid NASDAQ OMX Stockholm. 

Gernandt & Danielsson har biträtt bolagets finansiella rådgivare Swedbank AB (publ) med ett team som bestått av partner Mikael Borg samt associates Richard Ramberg och Marcus Karner.

Skriv ut