27 februari 2019

Gernandt & Danielsson biträder Volati vid ingående av nytt låneavtal om SEK 900m med Nordea samt vid Akademibokhandelns frivilliga förtidsinlösen av deras utestående obligationslån

Gernandt & Danielsson biträder Volati AB (publ) vid dess ingående av ett nytt icke säkerställt låneavtal med Nordea avseende dels en revolverande kreditfacilitet om SEK 700m, dels en kontokredit om SEK 200m. En del av beloppet under låneavtalet kommer att användas för att finansiera Volatis dotterbolags, Akademibokhandeln Holding AB (publ), frivilliga förtida inlösen av dess utestående obligationslån. Gernandt & Danielsson biträder också Volati samt Akademibokhandeln vid Akademibokhandelns förtida inlösen där datum för förtidsinlösen är satt till den 19 mars 2019.

Volati är en svensk industrigrupp som förvärvar bra bolag till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Gernandt & Danielsson har biträtt bolaget med ett team bestående av Partner Mikael Borg, Senior Associate Sofie Viktorsson och Associate Sara Gannby.

Skriv ut