Uppsatsstipendium Umeå

Om du läser juristprogrammet vid Umeå universitet och ska skriva din examensuppsats under höstterminen 2020 har du möjlighet att söka ett uppsatsstipendium om 40 000 kronor. Stipendiet delas ut varje hösttermin i samarbete med juridiska institutionen vid Umeå universitet.

Bakgrund

Fler praktiska inslag i juristutbildningen är ett vanligt önskemål bland juriststudenter. Ökad inblick i rättstillämpningen och det praktiska rättslivet kan dessutom göra den nyutexaminerade juristen bättre rustad att möta arbetslivets utmaningar.

Från och med år 2019 delar Gernandt & Danielsson i samarbete med juridiska institutionen vid Umeå universitet varje hösttermin ut ett uppsatsstipendium till en student som vill skriva examensuppsats i ett ämne med affärsjuridisk anknytning och samtidigt få en inblick i tillvaron på affärsjuridisk byrå.

Delaktig i vår vardag

Det är inte fråga om en praktikplats där stipendiaten biträder i advokatbyråns ärenden. Tanken är i stället att stipendiaten ska ha fullt fokus på uppsatsen och att skrivandet ska ske självständigt och i kontakt med handledaren på universitetet. Som stipendiat kommer du dock ha möjlighet att diskutera det valda uppsatsämnet med praktiskt verksamma jurister. Stipendiet är dessutom ett bra sätt att knyta kontakter och få insyn i tillvaron på affärsjuridisk byrå.

Under tiden på Gernandt & Danielsson blir stipendiaten en naturlig del av advokatbyrån. Stipendiatens arbetsplats är utrustad med modern datorutrustning med tillgång till databaser och andra hjälpmedel som studenten behöver. Stipendiaten har även tillgång till advokatbyråns bibliotek med dess omfattande samlingar av offentligt tryck och svensk och internationell juridisk litteratur och tidskrifter, inklusive den hjälp vår bibliotekarie ger våra jurister. Du är med på utbildningar och interna evenemang tillsammans med byråns jurister och kommer att lära känna många av dessa. Du får dessutom en egen fadder på Gernandt & Danielsson. 

Stipendiebeloppet

Stipendiebeloppet uppgår till 40 000 kronor. Någon resultatplikt är inte kopplad till stipendiet, men avsikten är att du ska slutföra uppsatsen under din tid på advokatbyrån.

Är du behörig att söka?

Du får söka stipendiet om du läser juristprogrammet vid Umeå universitet och ska skriva examensuppsats om 30 högskolepoäng under höstterminen 2020. Sökanden ska senast vid beslutet om tilldelning av stipendiet uppfylla juridiska institutionens förkunskapskrav för att få skriva uppsats.

När du söker ska du ha valt ett väl definierat uppsatsämne. Uppsatsämnet kan behandla något av de områden som anses centrala inom affärsjuridiken, såsom exempelvis avtalsrätt, associationsrätt, sakrätt, skadeståndsrätt, arbetsrätt, immaterialrätt, processrätt, konkurrensrätt eller aktiemarknadsrätt. Även ämnen utanför affärsjuridikens kärnområden kan dock komma i fråga för stipendiet, såsom förvaltningsrätt eller EU-rätt. Avgörande är att det finns en affärsjuridisk anknytning.

Du bör ha höga betyg från juristlinjen och vara intresserad av arbetet på affärsjuridisk advokatbyrå.

Så prövas ansökan

Din ansökan behandlas av en stipendiekommitté som består av professor Mattias Derlén och universitetslektor Jan Leidö som båda är verksamma vid juridiska institutionen i Umeå samt advokaterna Manfred Löfvenhaft och Johanna Lindholm som båda är verksamma vid Gernandt & Danielsson.

Det är viktigt att din ansökan innehåller en utförlig beskrivning av ditt uppsatsämne. Som ett riktmärke bör beskrivningen omfatta en tredjedels till en halv A4-sida.

Ansökan

Sista dag att söka höstterminens stipendium för år 2020 har passerats.

Skriv ut

Mer information

Kontakta vår Talent Development Counsel Johanna Lindholm på e-post johanna.lindholm@gda.se eller telefon +46 734 15 24 60.